Oorzaken

Er zijn verschillende bronnen die lichtvervuiling veroorzaken.

Glastuinbouw

Steeds meer kassen worden verlicht door speciale verlichting, zogenaamde assimilatieverlichting. Vooral rozen en andere snijbloemen blijken beter en sneller te groeien als ze meer licht ontvangen. Maar ook veel voedingsgewassen groeien sneller. Dit levert de roodgele luchten boven kasgebieden op. En het kost bovendien veel energie. Verreweg het grootste deel van het uitgestoten licht, verlaat de kas via het dak. Van boven zijn de kassen dus goed zichtbaar als grote, lichtuitstralende oppervlakten. De lichtintensiteit is relatief hoog in vergelijking met die van wegen. Ook gaat het bij kassen om zeer grote oppervlakten, vergeleken met bijvoorbeeld sportvelden en wegen.Niet alleen het aantal kassen dat door assimilatieverlichting wordt belicht, maar ook de verlichtingssterkte in de kas zelf neemt nog steeds toe. Dat betekent dat de hemel in Nederland in veel gebieden een rode gloed krijgt en schijnbaar in brand staat. Deze gloed is tot op een afstand van zo’n 20 kilometer waar te nemen. Een groot deel van Nederland wordt dus door een relatief klein aantal kassen verlicht.
Openbare verlichting
Wegen en straten worden verlicht voor verschillende doeleinden. Verkeer en sociale veiligheid zijn belangrijk, maar ook je weg kunnen vinden. Er zijn internationaal grote verschillen of wegen verlicht worden: van de ruim 3200 kilometer rijksweg in Nederland wordt ongeveer 700 kilometer verlicht, dat is ruim 20%. Ter vergelijking: in België is 90% procent van de rijkswegen verlicht. De Duitsers verlichten naar schatting slechts 5% van de autosnelwegen.Licht kan de verkeersveiligheid ook in gevaar brengen. Wanneer sterk licht (ten opzichte van de omgeving) horizontaal op een mens afkomt, ontstaat verblinding. Bovendien blijken lichtvlakken erg hinderlijk wanneer men daar vanuit een donker gebied tegenaan kijkt.

Sportveldverlichting

Mensen die overdag werken willen vaak ‘s avonds ontspannen. De laatste jaren worden sportvelden dan ook almaar langer verlicht. Standaard worden grote schijnwerpers gebruikt, soms met meerdere lampen. Er zijn ongeveer 60.000 lichtmasten in Nederland op sportvelden.

Terreinverlichting

Veel terreinen worden ‘s nachts verlicht omwille van veiligheidsredenen, bijvoorbeeld parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en bouwterreinen. Meestal wordt dit gedaan doormiddel van hoge verlichtingspalen. Dit zorgt vaak voor lichthinder omdat een groot deel van de omgeving wordt meeverlicht.

Sierverlichting

Naast reclameborden en bedrijfspanden worden ook monumenten, torens en andere oude gebouwen met schijnwerpers verlicht. Deze verlichting gebeurt vrijwel zonder uitzondering van beneden af. Vaak wordt niet alleen het gebouw of brug belicht maar ook de hemel erboven. De gebruikte lampen zijn soms zo krachtig dat van kilometers afstand een cirkel van geel licht op de wolken erboven te zien is.

Skybeamers

Een extreme vorm van reclame is het gebruik van de nachthemel als uithangbord. Steeds vaker worden zogenaamde skybeamers geplaatst. De straal geeft lichte vlekken op vooral laaghangende bewolking en echte stralen als er veel waterdamp of andere deeltjes in de atmosfeer aanwezig zijn. Hoewel het energiegebruik relatief gering is, veroorzaken skybeamers veel hinder.

Reclameverlichting

Door de steeds toenemende druk van concurrentie moeten bedrijven opvallen voor haar klanten. Reclame is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Dit, gecombineerd met het streven naar een 24-uurs economie, zorgt ervoor dat reclame ook in de nachtelijke periode te zien moet zijn.

Reclameverlichting bestaat vaak uit fel gekleurde en knipperende (neon)lampen. Als de borden van binnenuit worden verlicht, zijn vooral witte borden erg helder. Een donkere achtergrond is daarom vriendelijker voor het oog. Als borden van buitenaf worden verlicht, is het beter om van bovenaf te verlichten, in plaats van onderaf.

Bron: Platform Lichthinder

Deel op